Consultancy

Krijgt uw
management
de juiste
ondersteuning?

Consultancy

Managementondersteuning is een cruciale factor in de bedrijfsvoering. De wereld om ons heen verandert continu en het verkrijgen van inzichten hoe in te spelen op bedreigingen en vooral de kansen wordt met de dag belangrijker. The Management Assistance Company (MAC) biedt managementondersteuning met een focus op effectiviteit en toevoegen van waarde. Door onze Management Assistant Scan uit te voeren ontstaat inzicht, wordt de weg naar meer rendement gevonden en kan deze borging krijgen in de organisatie.

Werkprocessen onder de loep

Projectmatig werken, Het Nieuwe Werken en steeds snellere informatie-uitwisseling zijn maar enkele factoren die bedrijfsprocessen veranderen. Maar ook fusies, reorganisaties, de wens om functies te centraliseren zijn bewegingen die organisaties diep raken. Het vermogen om met verandering om te gaan bepaalt de slagkracht van organisaties.
In welke fase een organisatie zich ook bevindt, de juiste mensen moeten op de juiste plek zitten. Een van de solutions van The MAC is dan ook het onderzoeken van werkprocessen binnen ondernemingen die betrekking hebben op de inzet van de best mogelijke managementondersteuning.

Een vernieuwende kijk op hoe de onderneming werkt

Met de Management Assistant Scan van The MAC ontstaat inzicht in de management ondersteunende processen binnen de organisatie, bijvoorbeeld op het secretariaat. Kansen en bedreigingen worden zichtbaar.
Op basis van de Management Assistant Scan geeft The MAC advies over hoe te optimaliseren op het gebied van expertise, organisatie en cultuur. Met als resultaat een vernieuwde kijk op de organisatie plus een professioneler en effectiever werkende managementondersteuning.

Toepassingsgebieden van
de Management Assistant Scan

Inzet Management
Assistant Scan

Verandertrajecten
Reorganisaties
Samenvoegen management ondersteuning
Fusies
Centralisatie management ondersteuning
Opstellen opleidingsbeleid
Uitbreiden management ondersteuning

De Management Assistant Scan

We voeren de Management Assistant Scan met gebruikmaking van onze Full MAC Circle aanpak uit. The Management Assistant Scan bestaat uit 5 opeenvolgende onderdelen ofwel stappen. Dit zijn: verkenning, onderzoek, advies, implementatie en optimalisatie. Hierbij hanteert The MAC de onderliggende theorie over veranderingsmanagement van Cozijnsen/Vrakking. Dankzij deze aanpak wordt de gewenste optimalisatie geborgd in de dagelijkse bedrijfsvoering.

1 Visie en strategieverkenning rondom managementondersteuning

Deze stap omvat het voeren van een vraaggesprek waarin we uitgebreid de aanleiding, de visie en strategie rondom managementondersteuning en de vraagstelling rondom de doelstelling(en) in kaart brengen.
Ook bepalen we de diagnosevorm die van toepassing is: evaluerende diagnose, curatieve doorlichting of preventieve doorlichting. Onze methodiek hanteert de 3 vaste aandachtsgebieden expertise, organisatie en cultuur. Indien gewenst kunnen andere aandachtsgebieden toegevoegd worden.

2 Onderzoek

In deze stap vindt het diagnosticerend onderzoek plaats. Onze methodiek gaat uit van de modellen van Harrison/Cumming en omvat vaste en facultatieve onderdelen. Het niveau waarop wij onderzoeken is zowel partieel als integraal. Denk aan documentenanalyses, surveys, diepte-interviews met betrokkenen, observaties van secretariaten en diverse werkconferenties.
Onderdelen van het onderzoek omvatten tevens het in kaart brengen van de competenties van het secretariaat en de management assistants alsook van de managers en het registreren van de toepassing van timemanagement. Facultatief zijn vakinhoudelijke testen, verdere persoonlijke assessments en nader organisatiekundig onderzoek.

3 Advies over ontwerp en ontwikkeling

Deze stap omvat het opstellen en uitbrengen van het advies. Dit is inclusief aanbevelingen voor organisatieontwerp- en ontwikkelingscriteria. Met behulp van een risico/impact analyse brengen we de antwoorden van de organisatie op de vraagstelling in kaart.
Onze aanbevelingen geven weer hoe vanuit de huidige IST-situatie de gewenste SOLL-situatie bereikt kan worden. Onze aanbevelingen formuleren we vanuit de vaste uitgangspunten expertise, organisatie en cultuur.

4 Implemententeren van de aanbevelingen

Deze stap is die van de implementatie van de aanbevelingen. Dit geschiedt onder regie van onze implementatiemanager en in nauwe samenwerking met de klantorganisatie.
In het implementatietraject – dat is gestoeld op het B=AVICTORY-model – wordt concreet in tijd, mensen, middelen en budget op een projectmanagementwijze conform de PRINCE 2-methodiek vastgelegd hoe de gewenste SOLL-situatie bereikt dient te worden.

5 Optimalisatie door begeleiding

Deze stap betreft de begeleiding door procesbegeleider van The MAC voor de gewenste optimalisatie in de dagelijkse praktijk. Om de daadwerkelijke verankering van de aanbevelingen te borgen, begeleiden we de betrokkenen daartoe.
Zo kan het beoogde rendement voor de organisatie worden gerealiseerd. Daarnaast geeft een vernieuwde manier van werken inspiratie voor nieuwe idee├źn en innovatie.

Maak uw keuze

Visie en
strategieverkenning
rondom management-
ondersteuning.
Onderzoek
Advies over ontwerp
en ontwikkeling
Implementeren van
de aanbevelingen.
Optimalisatie door
begeleiding

De voordelen van Consultancy door The MAC

  • Kansen en bedreigingen worden zichtbaar
  • Goed inzicht in de rol van managementondersteuning
  • Nog beter werkend secretariaat
  • Rendement van de onderneming kan toenemen
  • Frisse blik op uw bedrijfsvoering schept kansen

Samenvattend

Ieder bedrijf is uniek en met de Management Assistant Scan levert The MAC maatwerk. Onze consultancy zorgt voor duurzame versterking van uw organisatie door de weg te vinden naar optimalisatie van de werkprocessen. Met een beter bedrijfsrendement als vooruitzicht. De cirkel is dan rond en dat is precies de meerwaarde van The MAC. Added Value. Assisted.
Snel antwoord op uw vraag of meer weten over The Management Assistance Company?
Vul het contactformulier in – wij reageren binnen 24 uur – of bel +31 (0)648 55 04 94.
Verfrissende nieuwe
kijk op cultuur
Verhoogd
Rendement
Professionele
& effectieve
management-
ondersteuning